Изчисление на линейното удължение

Δl = α . L . Δt [мм]

L (L1/L2) = [м]

Δt = [°C]


Δl = [мм]