Nová oborová norma TNV 759011

Datum: 22.3.2013
obrázek
Dovolujeme si Vás upozornit na webové stránky MZe, na který je publikována nová oborová norma TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami.

"V březnu 2013  byla schválena TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, která se v souladu se současnými trendy a předpisy v oblasti vodního a stavebního práva zabývá způsoby nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území. Jedná se o návod pro návrh a provoz odvodnění urbanizovaného území způsobem blízkým přírodě. Řeší nakládání se srážkovými vodami zejména na pozemku stavby (decentrální způsob odvodnění), ale jsou uvedena i centrální opatření, která jsou řazena za opatření decentrální (řetězení do série) tak, aby byl vytvořen funkční systém přírodě blízkého odvodnění". (zdroj MZe)

Vybráno z webu MZE
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/technicke-normy/technicke-normy-vodni-hospodarstvi.html
kde je norma také k volnému stažení.

intesio
Tým Intesio (Inteligentní řešení pro dlouhodobé hospodaření s dešťovou vodou)
www.intesio.cz

WAVIN Ekoplastik s.r.o.