Politika společnosti WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Vize společnosti

Být respektován a trvale považován za důvěryhodného a stabilního lídra na trhu v oblasti plastových potrubních systémů.

mise společnosti

Přinášet zaměstnancům, zákazníkům, partnerům a vlastníkům přetrvávající hodnotu.
Díky našemu širokému, konkurenceschopnému a inovativnímu portfoliu v oblasti Vnitřních instalací a Inženýrských sítí jsme pro naše zákazníky preferovaným dodavatelem.

Závazkem managementu i všech zaměstnanců WAVIN Ekoplastik je udržovat a dále rozvíjet systém integrovaného managementu.

Základní strategické pilíře

 • Lidé
  Lidský kapitál je pro naši společnost největším aktivem a jeho rozvoj je pro nás naprostou prioritou. Našim zaměstnancům chceme vytvářet pracovní prostředí pro zajímavou a kreativní práci s možností dalšího rozvoje osobních schopností a dovedností a rozvíjíme týmovou spolupráci.

 • Upevnění resp. udržení vedoucího postavení na trhu
  Chceme dále rozvíjet vedoucí pozici na současných klíčových trzích a nadále rozšiřovat aktivity i na dalších trzích s cílem tam dosáhnout pozice lídra trhu.

 • Komplexní nabídka řešení v oblasti potrubních systémů
  Nabízíme komplexní portfolio potrubních systémů pro zákazníky rezidenčního i nerezidenčního segmentu trhu. Chceme poskytovat dodatečnou přidanou hodnotu pro zákazníky – zejména flexibilní logistiku, předprodejní i poprodejní servis a poradenství. 
 • Inovace a kvalita
  Jednou z našich hlavních priorit je nabízet zákazníkům produkty a systémy profesionální úrovně poplatné zákaznickým požadavkům a trendům trhu. Naším cílem je dosažení nejméně 20% podílu obratu novými a inovovanými produkty. Kvalita i bezpečnost našich produktů pro nás představuje trvalý a samozřejmý závazek k našim i koncovým zákazníkům.
 • Trvalé zlepšování
  Stimulujeme trvalé zlepšování, chceme vytvářet prostředí vedoucí k dalšímu zlepšení kvality poskytovaných služeb a produktů, spokojenosti našich zákazníků i zaměstnanců. Zodpovědným a profesionálním přístupem k řízení ztrát a neustálému snižování rizik se snažíme v maximální možné míře předcházet úrazům, ohrožení zdraví, ekologické újmě i škodám na majetku společnosti, zaměstnanců, našich zákazníků, dodavatelů i dalších zainteresovaných stran.
 • Bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí

  Náš závazek

  Všichni zaměstnanci společnosti Fluent Europe, jako součásti Mexichem Group, se zavazují:

  - zajišťovat BOZP pro všechny, kteří pro nás pracují
  - zajišťovat nekompromisní plnění zákonných požadavků
  - zachovávat kulturu podporující efektivní řízení ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE)
  - maximálně chránit životní prostředí a omezovat náš dopad na životní prostředí
  - vyvíjet výrobky a procesy s úplným zaměřením na ochranu nebo minimalizaci dopadů na zdraví, bezpečnost a životní prostředí po celou dobu jejich životnosti
  - respektovat naše sousedy a být prospěšní pro místní komunity, ve kterých působíme
  - otevřeně komunikovat o našich aktivitách, podporovat dialog a informovat o pokroku v plnění HSE

  Všichni vedoucí pracovníci každého subjektu pod kontrolou společnosti Wavin ve spolupráci se zaměstnanci musí:

  - řídit BOZP a ochranu životního prostředí v souladu s naším závazkem, politikou a systémy Wavin
  - řídit záležitosti HSE jako jakoukoliv jinou zásadní podnikatelskou aktivitu a zajistit, aby za HSE zodpovídali nižší vedoucí pracovníci
  - mít systematický přístup k systému HSE navrženému tak, aby zajišťoval plnění právních předpisů a neustále vylepšoval výkonnost HSE
  - tam, kde je to vhodné, doplňovat místní zákony a předpisy vlastními specifickými požadavky
  - stanovovat náročné cíle a opatření, hodnotit a poskytovat informace o plnění HSE
  - prosazovat konstruktivní kulturu HSE se zaměřením na manažerské dovednosti, zpětnou vazbu k incidentům, odpovědnost a dialog
  - poskytovat informace, pokyny a proškolení, aby mohli zaměstnanci a dodavatelé přispívat k politice HSE
  - minimalizovat dopad na životní prostředí prostřednictvím programů materiálové a energetické účinnosti, včetně programů recyklace
  - efektivně spolupracovat s místními komunitami

V Kostelci nad Labem
 01.03.2017

Krzysztof Bocek
Generální ředitel