Výňatek ze všeobecných obchodních a dodacích podmínek firmy WAVIN Ekoplastik s.r.o.

1. Objednání zboží

1.1. Odběratel uplatní požadavek na odběr zboží formou závazné objednávky. V zájmu komplexního pokrytí požadavku a připravení zboží k expedici předloží objednávku (poštou, faxem) dodavateli minimálně 10 kalendářních dní (pokud jde o dodávky pro partnery v zahraničí), resp. 5 pracovních dní (pokud jde o dodávky pro partnery v ČR) před avizovaným datem odběru (odeslání) zboží.
1.2. Případné změny (sortimentní, kvantitativní) již předložené objednávky může uplatnit pouze zahraniční odběratel, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů před datem expedice. Po tomto termínu dodavatel bude akceptovat změny pouze v rozsahu svých možností.
1.3. Dodavatel zpracuje zaslanou objednávku následující pracovní den po jejím obdržení a zašle odběrateli "Avizo k odběru zboží". V "Avizu" vedle data expedice uvede i případné zboží, které nebude schopen zajistit, a termín možné doobjednávky.

2. Ceny

2.1. Není-li stanoveno jinak, platí, že cenou se rozumí cena na rampě skladu dodavatele ve standardním balení. Veškeré ostatní náklady (např.doprava, pojištění) jdou k tíži odběratele.
2.2. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se cena bez daně z přidané hodnoty (DPH).

3. Platební podmínky

3.1. Platby lze provádět v hotovosti, nebo převodem na účet uvedený na daňovém dokladu, zásadně nejpozději do uvedeného dne splatnosti. Za den splatnosti považuje dodavatel den, kdy byla dlužná částka připsána na jeho účet uvedený na daňovém dokladu, není-li ve smlouvě upraveno jinak.
3.2. V souladu se Smlouvou o obchodním zastoupení nebo Smlouvou o dodávkách zboží poskytne dodavatel mimořádnou platební podmínku - tj. možnost skonta za urychlenou platbu. Ve smyslu zákona č. 588/92 Sb. platném v ČR (případně jeho novely), nemá skonto vliv na základ DPH.
3.3. Veškeré zboží zůstává až do úplného zaplacení vlastnictvím dodavatele.

4. Dodání zboží a převzetí zboží

4.1. Není-li písemně sjednáno jinak, je místem dodání rampa skladu dodavatele.
4.2. V případě prodlení odběratele s převzetím zboží je dodavatel oprávněn zboží určené k vydání uskladnit na náklady a riziko odběratele.

5. Kontrola a přijetí dodávky

5.1. Odběratel, nebo jím pověřený zástupce dopravce, je povinen dle dodacího nebo balícího listu překontrolovat stav dodávky a případné zjevné nesrovnalosti neprodleně reklamovat formou a způsobem určeným reklamačním řádem.
5.2. Reklamace nezbavuje odběratele povinnosti dodané zboží zaplatit a není důvodem k prodloužení splatnosti faktury.