Изчисление за дължината на рамото за компенсация

Ls = k . √(D . Δl ) [мм]

Δl = [мм]

[мм]


Ls = [м]